Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Konzili Edit

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila
polonkaiattila@kame.hu

 

Rovatvezetők

Rovatvezetők:

Frigyesy Ágnes 
  Erdély
Albert Barbara
  sport
Gyöngyösi Zsuzsanna
  Délvidék, életmód, lapszél
Lengyel János
Szemere Judit

  Kárpátalja
Dr. Virág Ildikó
  egészség

Kapcsolat:

   Elnök - Főszerkesztő:
elnok@kame.hu
   Weboldal működés:
polonkaiattila@kame.hu

 

Működéssel kapcsolatos dokumentumok bejelentkezés után olvashatók

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

A magyarság ágyásának "megváltása"

"JÓ VÉR" -(Jókaii A.)-TÓ-A Szegedi Nemzeti Történelmi Emlékhely ,- az Utolsó Honvédek Anyaföldje
A MAGYARSÁG ÁGYÁSÁNAK "MEGVÁLTÁSA"

   A Szeged-Vértó Nemzeti Emlékhely felszámolásának koncepciója az állampolgári kontra magyar nemzetpolgári szerves testvérségnek családi egység ösztönét a káini primitív halálösztön érzelmi-indulati feszültségének kontrollálatlan gyűlöletére determinált kényszerével a nyíltszíveket rohamra feszülő átveréssel sokkolja ki az élet ritmusából .
   Az Áldás víz-lélek véralkotó vegyületéből gondozott Atyai-Anyai Csoda helyett a természeti jellegében a Vértó Élet vizét lélektelenséggel mérgező,gonosz magfúzió kivajúdott,porózus elektrolitjából fogant torzóját adná most örökbe a város saját Fény-Nemzetfiainak keresztre feszítése árán ,-cserébe Mindannyiunknak.
   Szeged Vértó földrajzi természetéből épült Ősi Templomát a városi képviselet exkurzusa mesterségesen kiprovokált szituációs barbárságával már a nihil-becsüs arany tagadásos, szikkel teleszórt karthagói sótanyájaként csencseli .
Most tanuld meg Nemzetem!
   A Szegedi Nemzeti Történelmi Emlékhely a magyar szeretetvendéglés megszenteltetett,regős énekeiben a testvérrokonság anyatejjel kínáló gesztusával hitelesített örök méltóság csodája,és nem az ellenség kezdettől emberölő bübloszi méltatlan vágóhídjának hitvány kegyelemkoldulási mészárszékén fog kikötni.
Mit képzeltek Ti? Mit gondoltok? /Ady Endre a „Szilágyi Táltosfiú” ősiség-áradó folyamú szeretetének predesztinált kollektív ellenségképében felismert „TI”-je/
Magyarországon a morális énerő gyakorlati próbaversenyzői döngetik a hatalmaskodók megalomán tűzfalát és nemzetünk genetikai attitűdjét meghazudtolja a humán alárendelődést kiváltó,politikai érzékcsalók és partyvárományos fenegyerek tűzzsonglőrök virtuóz, csaló sztárharca.
   A személyes élettragédiák komoly következményeitől lelkiismeretlenül elhatárolódó"kis fizikusok"materiálpolitikusi szintjénél méltóbb közéleti platformon viszont alábbi, lokális háttérhatalmi salakú,de a legőszintébb véradással járó élettér küzdelem zajlik, amit a közérdekű jogvédelem szavatosságának hiánya rendre cserbenhagy.
Ezt mi megéljük,mind amellett,hogy ezennel valami szentírási megbízást fordítva íródik ezen cikk is...
   A Dél-alföldi,de más térségbe is betelepült autokratizmust a sajátos történelmi IQ harc lokális önszerveződése mozgatja ,mint az intézményi szinten a kiscsoportos magára utaltság egymásra találó élmény megélésének biztonságcélokú revansára testálódott bejelentkező group védelmi igényét.
Az erkölcsileg devalválódott élethazugság illúziója ezt az akut,több hatósági eljárásban mérlegre tett alulteljesítési mulasztást, és más rendszer érdekét kielégítő,halmazatbizonyítékok erejétől rettegő ellenállást -a hatósági,bűnszervezeti kötőanyaggal státusz alanyilag beépített törvényességi szakjog bevonásával garantált bástyája igazából jóváhagyott elfogultságával biztosítja ki.
   Demokratikus koalíciója szervességének meghamisított szabadságharcosa egy kivált, liberális alany vezérelte,misztifikált muníció ,közösségi erő koncentrációjának vállon veregetett,de viseltesség látszatát magán hordó illuzionistája.
Győzedelmességének előítélkezés általi esélyét tévesen tudatosítják.
   Holott ő már régóta a közérdekkel szemben álló ellenküldetés beférkőző neutralizálója,aki népszínmű szerű,giccs-messiási szerepének betöltésére vár.
Ez az óvatlan szemtelenséggel elsietett trianoni szempontrendszer a farkastörvényeket tagadja, az alapjogi sérelmeket cinikus szándékossággal váltja ki ,érvényben tartja.
Önkimosására szükség van,és ezt szalonképességének időszakában a közigazgatási felügyeletet gyakorló, regionális,államhatalmi puccs-bázis eszközjogával tusolja.
   A helyzetet az "összetartozás" szlogenű,az alaptörvény előtti,tehát törvényen kívüli, politikai terminológia szerinti fogalom definitíva: fizikai "összefogás"/”törlés billentyűs kiiktatás sal végre elintézhető összefogdosás” rémálma jellemzi.
Önök szerint mi ez?
   Megállapítandó,hogy a térség lokális "összefogásra épülő",és háttér megállapodásaival operáló koncepciója ,ugyanakkor területi egységelv szerint hatékonyan eluralkodni hagyott szervezettsége lévén hazailag extraterritoriális,azaz élettér garanciája a területen kívüliség törvényi hatályának hiányán alapul.
Ideológiaiája az egyes, nemzetközi lépéskényszerek nemzeti pólusokra túltáplálóan ható,és erőszakosan belépő motívációja,mint drasztikus befolyása által kontrollálatlan változtatásokat tömegelő súlypont. Ez a szeparatizmus az egyes,önkénye által szűkített csoportérdeket privilégizáltan képviseli diszkriminációs, filo-zófiai adminisztrációjának milíciumával. Ez a szervezési skicc statáriális hirtelenségű,rajtaütéses változtatásokkal sújtja a települési közösségeket,mivel burkoltságával elrejteni igyekszik klikkjének öncélúságát,ugyanakkor túlzott és látványos popularitására hivatkozó sztenderd, szociális érvelésével sem képes esélyegyenlőséget fenntartani.Nem is akar.
Ezért fokozottan hatalmasodik el azon jelenség,amely szerint az ilyen officialitás régiós tűzfészkében hivatalos, közösséget felháborító és az igazságtalan jog rutinossá vált devianciájára épült hivatalos eljárások a közéleti genocídium szakember likvidálásaira irányulnak.
   A virtigli magyar jogvédők/jogászok és kifejezetten a gyakorlatban kiemelkedő teljesítményű,rendszerismerő szakemberek abszolút,ill. jogi értelemben kikezdhetetlen,sikerességgel diszponáló,de nem klikk-érdek szempontú eljárásait,koncepciós jogi minősítés alá vonva "eszközjogisággal" végrehajtott lenullázással ,kontra félreállítják. Ezért az államigazgatási jogosság fogalom nincs szinkronban az igazságossággal és ez a rosszhiszemű eljárási rutin az egyes szűk csoportérdek kiemelt védelmére kényes prioritását erőszakkal kiharcoló,diszfunkciós kontrolljával lerombolja alaptörvényi szakjogaink tekintélyét,annak tárgyi szaktudásra épülő,becsületes alanyi jogászi-szakemberi képviseletét.
   A közigazgatás határozati logikája a politikai széljárás egyéni vagy a kisebb alrendszerű csoportérdeit szolgálja ki,annak alárendelt,ennél fogva nemzeti érdekünket nem védi,hanem támadja. Ugyanakkor a hazai,Alaptörvényhez szervesen és szigorú egységértelmezési kötelemmel kötődő,Alaptörvényből eredő és arra visszautaló jogértelmezés tudományos, pozitív joglogikai kontrollját a joghatósági eljárás a joghézagra ,illetve engedményezésre terelődve nem azonosítja precízen,ahhoz nem illeszkedik maradéktalanul,és így a tények igazolását kikerülheti.
   Ezért időben,politikai magán-és csoport érdek szempontjából rentábilisabb megoldás a jó magyar szakemberek és magyar jogászok eltávolítása,mert az hirtelen ukászokkal kivitelezhető. Ez a hazai kitörési alku alkotmányos felszabadulásunkat megazudtolja, és egyfajta visszaerőszakolási diktatúra büntetőjogi jellegben leginkább tetten érhető szankciójaként a lefogó őrizetbe vételt veri a célszemélyre ideiglenesen, hajlító értelemben,távlatban pedig a szakember további ügyvitelét azonnali, lenyűgöző erőszakkal bénítja.(felmondás,persona non grata negálás,állás jelentkezés elutasításainak formájában)
   Ez állam ellenes bűn,mivel az alaptörvényi jogrendet és annak elvi és jogalanyi jogvédelmi képviseletét súlyosan sértve támadja.
Így ezen cselekmények célzottan a verhetetlen falkavezérekre:törvénytisztelő-illetve gyakorlati virtuóz szakemberekre irányulva teszi tönkre az Alaptörvényre és magyar állampolgárok érdekeire állami esüt tévő jogászokat is(lásd.Dél-alföldi régió jogászi munkajogi,alapjogi jogesetei).
Ez a tendencia a szakmai- etikai nyilatkozataikhoz ragaszkodó,józan eszű ,leg- hozzáértőbb,gyakorlati,kivitelező szakemberek munkaérdemének leigázó gyászjelentésében mindig jelen van. „Mindezt indulatszó kimondása nélkül megköszönjük...”
   Ezen idegen jogisághoz alávetőlegesen idomuló,jogi asszimiláció,a belső ellentámadás által is,de a nemzetközi jogi konfliktus elemeinek mesterséges gerjesztéséből fakadóan, valójában a külső jogegység létrehozása elégtételének céljából keresztre feszíti a hazai jogrendszert.
Belső nemzetharcában a hazai falkavezér profilból sikerre predesztinált,győzedelmes bázisalanyából meghazudtolt ,jogrendi ellenségképet tudatosít.
Teszik ezt azzal,akit olyan személy közrehatásával próbálnak likvidálni,aki haza-idegen szövetségkötés, látens kiárulás révén a történelmi tanulság igazolódása szerint a külső ellenség hazai adminisztratív apparátus kettős ügynökeként bevált,és az officiális diktatúra jószolgálatosaként prosperál.
Ez az anti genetikus vírus Magyarország nemzetpolgárságának pédaértékű nagyjait pontosan a nemzetközi regionális jogközösség felé nyitott ,primer szerepvállalású nemzetállami érdeméből fakadó, eszmei falkavezéri szellemét veszi célba. Mégpedig annak alanyi alkalmasságát, össznemzetileg kivívott jogharmonizációs készségét,valamint alkalmazkodó egyensúly tehetségét,integratív és közösséget építő adottságát tudatosan átminősíti. Listázott célszemélyekre vadászó,túltenyésztett elméleti szakmai státuszalanyok belterjes paktumszellemének korrupt deklasszálódástól sem visszariadva alkalmatlanítani akarják a tehetséges magyart. Ezáltal a Dél-alföld és az analóg diaszpórák autokratikus önigazgatási- döntés szempontjai az enklávés szuperállamiság mesterséges jogfilozófiai elhajlású privilégiumainak belső,hibrid maffia törvényét követik.
   Kontaktjai révén, a végrehajtási szerephez juttatott bel-és külpolitikai fedőszervek tagjaival kollaboráns,hazaárulásban jártas ellenzéki megbízóinak személyi fedezet hátszelével bűnelfedésének garanciális hátterére hivatkozva a hivatalos felelősségre vonás stádiumát objektíve kikerüli. De lényegszerűen nem kerüli ki szubjektíve,mert az ősi törvény előkeret-szintjén ragad és felel.
   Ha a Szeged-Vértó Székely-Magyar Történelmi Emlékhely társadalmi vitáját bizonyos tényállási elemek megítélésére bocsátva közjogi mérlegünk alá helyezzük,akkor kimutatható a lehetősége annak,hogy a felsorolt ,tömegpszichés érzet és észlelési induktorok az alábbi, sajátos jogi szituációkhoz vezethetnek :
-A Szeged-Vértói Történelmi Emlékhely és a hozzá kapcsolódó,alaptörvényi jogrendet sértő eljárás,illetve a társadalom tagjainak súlyos sérelmét okozó,tudatosan ártó szándékú magatartás gyakorlása.
-A társadalomra való veszélyesség értelmében elszenvedett, nemzet-alanyi sorsvállalásra kényszerített bénító erőszak
-A burkolt ismérvű ,ill.kultúrális genocídium(népirtás) ,amely a mentális komfortot ellehetetlenítő életfeltételek ráerőltetési kényszerében nyilvánul meg.
   A Magyarok Világkongresszusa és a Magyarok Világszövetsége , a Szegeden, a Vértónál kialakított nemzeti emlékhely ügyében úgyszintén hivatalos levelében tiltakozásának adott hangot az ellen a szentségtörő szándék ellen, amely elbontaná az évtizede e helyen kialakított és megszentelt magyar nemzeti emlékhelyet.
Fentiekre vonatkozóan a kivizsgálási indítvány előterjesztése megtörtént,és benne foglalt panasz tárgyában indítványként szerepelt,hogy az egyes alkotmányos/és közjogi szervek eljárásukat az Alaptörvény és a Nemzetközi jog normarendszerének , alkotmányos jogi garanciáinak tisztelete,valamint a társadalomra való veszélyesség értelmében elszenvedett ,kollektív és szubjektív alanyi,emberi tapasztalatok okán folytassák le.
  Nemzetalanyi,állampolgári és a jövő nemzedék hivatásbeli,jogvédelmi feladatunk képviseletében, magyar közéleti állampolgárságunk,identitási és nevelési,mentális életviteli feltételekhez ragaszkodó,magyar sorsvállaló alanyiságunk okán szükséges a SZMJV település képviseletének átgondolása a Szeged-Vértó Nemzeti Emlékhely méltó sorskérdése tárgyában.
   Hangsúlyozottan a Magyar Nemzeti Zászlónk, a Székely Nemzeti Népzászlónk, és Árpádsávos Zászlónak nevezett, de valós néprajzi meghatározása szerint Rege-Igazság Szellemiségével Áldott, Magyar Vértestvérség-Életfogadalmi Lobogónk azonnali eltávolításának utasításával együtt kiáltották ki a Magyar Történeti Emlékhely Központ elesését, azaz zászlóbevonását.
   NEMZETI JELKÉPEINK VÉDELME érdekében az SZMJV Vértó Nemzeti Emlékhely területhasznosítására vonatkozó társadalmi vita helyi és alkotmányos felülvizsgálatára szintúgy megérett a helyzet.
   Álláspontom szerint a Nemzeti Hitvallásra épülő Alaptörvényünk tiszteletben tartási kötelme lévén egyáltalán nem szabadott volna vitára bocsátani az egységes Magyar Nemzetünk családi,történeti fenntartásának és reprodukciós nemzetvigyázásának originális törvénye alapján annak megbonthatatlan össznemzeti jelkép momentumainak a Nemzeti Emlékhely ellenző propaganda miatt elfajult ,és jogilag rendszerbűnös tiszteletlenséget eredményező kérdését.
   Ugyanakkor kivédendő a probléma felvetés utólagos eljárási regisztrációja adta,s e törvényszegés mértékét enyhítés céljából korrekciózott,ti. az emlékhely sorskérdésébe rúgó érdek-partynak a Nemzeti Jelképeinkhez jogsértő drasztikussággal nyúló tiszteletlenségének utólagos tagadása.
Őstörténeti szokásjog alapú eljárás,örökség érdemű szaktudást igénylő feltételeihez kötött, szakrális történelmi eseménysorral kivívott nemzettudat szimbólumokról van szó.
Ezen megtestesülések tárgyi emlékeit képezik a hazai,valós történelmünk folyamatát elemeiben feltáró,eljárásilag egyetértő,össznemzeti tudatunk őspecsételő,szent jegyeivel szentesített NEMZETI JELKÉP emelésünknek.
Ezen,Nemzeti Jelkép védelmi gesztusunk vonatkozásában megállapítható tehát,hogy az az Alaptörvényünkben nevesített,az alkotmányosan elítélt, múltbeli, totalitárius bűnrendekkel szemben folytatólagosan érvényes, és a mai napig aktuális,több vetületű,magyar állami szabadságharcunk nemzetegyesítést megtestesítő, és tetemes nemzetközi jogegység szolidaritás kiállásával,annak nemzetközi jogi és EU parlamentális ,történelmi vezérképével egybevág.
   Az FVSZ Magyar Egyesület Indítvánnyal élt az SZMJV kizárólag a helyiség-vagyon gazdálkodási,anyagi érveinek indoklásba foglalására, úgy,hogy anélkül vonják azt exkurzus alá,hogy a polgári igényüket FVSZME Kp.birtok visszaadását,ill.emlékhely kérdését Magyarország Alaptörvényének Nemzeti Hitvallásának vonatkozó ,indokainkban foglalt ,kiemelt tényállásainak kinyilvánításában foglaltakkal hoznák összefüggésbe.
   Ellenben ez esetben nép-képviseleti jogszerűtlenségi indítványunk érvényben van,amely a FVSZME Alaptörvénnyel analóg működési célját gátló ,az Emlékhely tiszteletben tartásának elvi-gyakorlati akadályozást képező, és anyagi vagyongazdálkodási garancia-elvonások jogtalannak minősítését deklarálja.
   A Vértó Nemzeti Történelmi Emlékhely tárgyi anyaga habár Szeged városában jelentőségéhez adekvátan a Széchenyi téren lenne aktuálisan méltó,illő helyen,de a létesítmények szülőföldbe ültetésének össznemzetileg autentikus volta lévén szakrálisan -már védett eredetű helyűnek nyilvánulnak.
   Fél évtizeden belül a Koppány megtestesülés elleni trianonkísérlet ,alsó hangon dolog elleni erőszakos rongálás ,illetve a több szinten elkövetett bűncselekmény történt a Szeged Vértói Emlékhelyen.
A Téli ünnepkör Gyertyaszentelőjét is magába ölelő szertartáson gyűltünk össze akkor.
A helyszínen megjelenve döbbenten láttuk a különösen nagy értékű művészeti alkotás csoport egyik szerves műalkotását rombadőlve. A Koppány szobor arcával a sárban,jelentősen megrongálódott állapotban,normál emberi erővel helyreállíthatatlanul terült el. A szobor több helyen el volt törve,különösen a népi erővirtus eszmei hivatását képviselő testrészei,illetve eszközei rongálódtak meg indulatból elkövetett gyalázás által. Egyik karja brutális roncsolással levágott állapotban volt ott,illetve kardját spirális alakban,módszeresen, körkörösen meghajlítva és széttörve,kürtjét kitépve és megsérítve találtuk meg./Hatszor rongálták meg brutálisan a szobrot/ Egyéb iránt hasadásos, szögbeveréses rongálás volt látható az alkotáson. Tárgyi értelemben tehát a világon egyedül álló esztétikai és eszmei mű:-A Fény a MagyarFeltámadás- alkotás összesség szerves elemének megsemmisítésére irányult a bűncselekmény.
   Másrészt,lévén, hogy a Szegedi Történelmi Emlékhely és az azt képező műremekek a Magyar Nemzethez Való Tartozás illetve a Magyar Nemzettudat és a magyar nemzeti érzelmek jelképes kifejeződései. Ezért a nemzetvagyoni kár mellett súlyos lelki sérelmet okoz megannyiunkban a meggyalázó bűntett. A vértói műalkotás csoport tárgyi és személyi vonatkozásában folytatólagosak az erőszakos cselekmények. Említendő továbbá a végtermékkel illetett Kölcsey Himnusz Oltár,a felgyújtott Csíki Székely Kapu,Fény a Magyar Feltámadás Emlékmű kompozíció sokszori törései,Nemzeti Zászló nemzeti ünnepen történt széttépése,stb.,amelyeket egyáltalán nem lett volna szabad tevőleges össznépi,ill.lokális képviseletű állásfoglalás nélkül hagyni! Mindez balesetileg közveszélyes,és veszélyezteti a lakosság közérdekét valamint helyi biztonságát,másrészt rombolni igyekszik a közös törekvésű társadalmi morált és békét.
Harmadrészt a magyar történelmi tudatot,és a Magyar Nemzethez Tartozás öntudatát igyekszik megsemmisíteni. Ezért kultúrális jelleggel bíró genocídiumként éljük meg a Koppány szobor indulati erőszakkal történt meggyalázását.
   Tágabb motívációja ezen agresszív,súlyos érdeksérelmet okozó bűncselekményeknek nyilvánvaló tudatos társadalmi ellenérdekeltséget foglal magában. Mindemellett veszélyes a közösség elleni izgató jellege a rendbontás mellett. Az elkövetett bűntett sérti az országos, területi állami érdekeket,mert a Dél-alföld történelmi műemlék körzetét képező,tájegységi történelmi emlékhelyét jelenti a tárgyi folklórú Vértói faragvány csoda. Mindenképpen utalni kell a nemzetgazdasági, várospolitikai,kultúrális,turisztikai érdekvetületekre is,amikor arról beszélünk,hogy össznépi érdekekbe gázolt a bűncselekmény. Mindezeken felül a rókusi városrész segítkező,különös érzelmi kötődésű lakosságának,gyermekeinek,és a jövő nemzedék szükségleteit támadó agressziónak minősül a Vértói őstörténeti park rombolása. Feltétlenül szükségesnek tartjuk a folytatólagos bűncselekmények teljes oksági feltárását,ésmind az előkészület,mind a közvetlen bűntett egyéni és csoportos elkövetési alakzat vonatkozásainak mindenre kiterjedő vizsgálatát,kiderítését.
 A bűncslekmény valódi súlyának mérlegelési szempontjait a nemzetközi alapjogi, emberijogi,alkotmányos jogsértés okozatai is meghatározzák,annál is inkább, mert a történtek akadályozzák a helyszínhez jelentősen kötődő lelkiismereti és vallásszabadságunk joggyakorlását. Jelenleg mellbevágóan nyilallt belém a történelmi emlékezet észlelése:

MIT akarnak tenni velünk?

Szeged jelenlegi,lokális,ugyanakkor nemzeti érdekkel szembe került,ezáltal humánum törés végpontjára jutott, sorskérdésünket azonban magába záró, városi ,közérdekeltségi forrás igénylése szerint egy részletes montázsú,globál közösségi park területi fejlesztését tervezi. Ennek egy szegmensét képezi,a Mű lesiklópálya 3-13000ft/óra sípálya használati/oktatói díjas,központi pályázati, közösségi területi fejlesztési irányzata. Ezen merkantilista elgondolás üldöztetés menete elkülönítő céllal, és humán közösségünket intervellálóan bontva ,nemzeti precedensként elriasztóan szétoperálja, és kizárja a lakosság,nagyobb ívben a társadalom minimum 90%-át Szegeden a mai Vértói Élő Múzeum akár mekkora területéről is. Riasztó világrendi fenyegetés történelmi időit idéző,realitásában szerencsétlen, lényegét tekintve csúnya helyzet állna elő azáltal,hogy csak a tehetősek és jómódú szülők gyerekei használhatják önfeledt jókedvvel a sípálya területét. A többi,szerény szociális körülmények között élő,sőt a valós vértói,lakótelepi lakos naponta sírna a lelke mélyén,és csak messziről bámulná a gazdagok kedvtelését. Az emberekben mindez önkénytelenül azt a fonák sokkhatás rögzülését tudatosítja,hogy arra a helyre csak a gazdag gyerekek és emberek mehetnek,nekünk csak a tér patinás placcától elkerített részen szabad sétálni,játszani.
   Másrészt vajon hogyan esne az embereknek az,hogy népmesei,ill.mondabelipéldaként megelevenedő Hőseink,és a gyermekkori szimbólumképzésben óriási szerepet játszó,gyönyörű,kedves alakok helyett egy burzsuj profán műpark pofonként megélt, csodába rúgó nihiljét kellene így elviselni. Ez a fajta szégyenfoltos történelmi momentum emlékezet, mint az egyértelmű kirekesztés elképzeléséből kinőtt tudatos elhatározás Szeged városnak egy csúnya szeplőjéből preparált lelketlenségi emblémája lehet. A Nemzeti Emlékhely kialakításának előzményét képezik azon eljárások,amely által az alapító FVSZME a Nemzeti Történelmi Emlékhely és Kegyelet Bizottság Hivatalával, a Kultúrális Örökség Hivatalával, annak regionális szervével, valamint Szeged városnak a helyi védetté nyilvánítás ügyében hatáskörrel rendelkező szervével kapcsolatba lépett. A hivatalos eljárás a történeti táj-körzet,történeti kert,történelmi emlékhely minősítési és védetté nyilvánítási eljárásának szükségszerű megindításával folytatódott.
   A fokozott védettségi státusz megállapítását kérvényezte az Egyesület a kultúrális örökségünket jelentő Magyar Életfa, Székely Himnusz Emlékmű, Himnusz feliratú Oltár,a Felvidéki Turul,az ősi motívumkincsekkel bővelkedő nyolc székelykapu, a példaértékű történelmi Nagyjaink ősi rítussal szentelt kopjafái, szülőföldbe ültetett, hazai vízzel locsolt tölgyei által alkotott egyedülálló szakrális és művészeti igénnyel kialakított kompozíció vonatkozásában.
   A szegedi speciális politikai-választási patthelyzet miatt is egyértelművé vált , hogy a Magyar Egyesület jövendő profilmeghatározása szempontjából a Szegedi Magyar Történelmi Emlékhely Központ kialakításának elsődlegességére mutatott rá a sors maga is.
   Így tovább, immár politikai szervezetiség nélkül volt,s hisszük,hogy van jövője a vagyonkezelői működtetésnek, rendezvények, ismeretterjesztő és megalapozott szakrális irányvonalú hagyományteremtésének, társadalmi-történelmi hivatásának, az egész Kárpát medencei magyarság kultúrtörténeti képviseletének, és státusz üzenetének.
   Tervezendő volt ,aktualitásában is illő volna a reálisan számításba vett országos központi költségvetési forrásból és pályázatokból merített lehetőségekkel a bővítés, a történeti kert infrastruktúrális környezetének fejlesztése, alkotóházak, kultúrház, stb. építése Ez alapállásból helyes és magából adódó megoldásként tárult elő a helyi közgyűlési huzavona, vagy a megyei kiszolgáltatottság egyoldalú támogatási garancia keresése helyett. Feltétlen ökonómiai integrációs érvként adódott az,hogy , hogy a Vértó mellett azonos útvonalon haladva 30 km-re találjuk Ópusztaszert, ellenben Szeged előtti településrészeken Attila szent helyeit, amely természetszerűen adódik a Tisza-Maros folyók összefolyásának ősi szakrális földrajzi jelentőségéből.
   A Szegedi Vár, Múzeum, stb is ehhez a történeti tájhoz társul. Minden más város kitüntetett figyelemmel karolta volna föl ezt a csoportos csodát, azonban Szeged nemzeti magyarjainak tudomásul kellett vennie,hogy a helyi önfeláldozás kivitelező küzdelme nemzeti ügyünk folytonos ,megváltási záloga,ugyanakkor a Székelykapuk ellen fenyegetően kampányoló ,városunkon kívüli politikai magánérdekű group vétója is elkeserítő közrehatásával pulzált . Szeged magyarjai felbukkant hóvirágok ,akiknek a legszigorúbb életben maradási törvény adatott. Ők lelküket egymásban tartják,figyelve vigyázzák a Családfát,a jelet mint jelen esetben is, az egész Magyar Nemzetnek átadják,de idegennek földjükbe ültetett szívüket el nem adják. A történelmi helyzet paradoxonjának szürrealista színházi előadás-napijegye adott : Kevésbé bűnöző,aki máshol a fő maffia, és az a bűnhorda, aki a libling. A helyi nemzeti jobboldal a kompromisszumot választja,nem a megoldást,így ésszerűen kompromisszionál a kormánypárttal. Szeged kegyetlen , több vallási központtal rendelkező, jeruzsálemi hely és megfeszíti a prófétákat,míg elindítja a sötétség óráját . Azonban a magyar hadsereg lépését kell most megtennünk, ami a sorsvállaló kitartás.
   A magyarországi közvélemény megosztottságára a közvetlenül ráható ,trianoni internáció lobby klauzulája tett,mai napig feltörési próbáink kudarcai ellenére rángatott lakatot.
   A Székely-magyar Világtalálkozó kapcsán a határon túli sajtó olyan bulvar lapokból íz szerint kiválogatott és értelmiségtől igen messze álló bértollnok csőcselék propaganda állításait közölte,amelyek cinikus firkászelemei azonnal felismerhető újságírói züllésről tanúskodtak. Sajnos a cikk tényszerűtlen, és természetesen kiviláglott belőle az olvasóközönség,mint felhasznált célközösség sértő, csapdába csalással csúsztatva operáló leminősítése.
Már önmagában a székely felvonulás-ként való megfogalmazás bárki laikust is inkább emlékeztetett az elmúlt fél évszázad egypárti szolgalelkű hózsanájára.
   Aki jól ismeri Szegedet, mindenki pontosan tudja, hogy e városban őszintén szólva,leginkább csak katakombaszervezkedéssel és un.fellazító, megfigyelt forradalmisággal valósítható meg egy olyan nemzeti találkozó, amely az elmúlt fél évtizedes távlatban mégis moráljával vívta ki a Magyar Életfa állítását, a világon elsőként a Székely Himnusz Emlékművét, rebellis Hőseink kopjafáit, a Magyar Nemzeti Imádságos Oltárt, és a fenséges Felvidéki Turul faragvány által őrzött ősi motívumkincsekkel és áldó Lélekmottók ragyogásával sorakozó nyolc székelykapu esztétikáját,a Fény a Magyar Feltámadás Emlékmű összességét,amely az élő magyar nemzet virtusával üzen maradandóan a világnak.
   Platformra került Apró Juhász János személye,akinek az álmaiban jelent meg az uniformis proletár lakótelep magyar golgotájának vértói tükörképe,és egy igazságharcos mondavilág mesei alakjai vívják a jelen szabadságharcát eredetünk szerves immunrendszerének őssejtjéből történelmi emlékhelyünkké reprodukálva a perifériás panelvilág ősiség és aktualitás perspektíváját.
   Szeged pártszimpatikus hegedűs szócsövei, az álnemzeti média blikkes stratégiája alkalmatlan történelmi igazságunk, platoni sötét barlangból felszínre hozott nemzetivalóságunk és népmesei tanulságaink alkotó magyar erőben újraszületett megoldó-készségének nyilvánosságra hozására. Alkalmatlan, mert az eredményből morálvesztettséget,a példaképből és az egyéniségből firkászpocsolyába lerántott sárból gyúrt szürke bábot kreál, a világban hasznosan együttélő magyarból gondnokság alá helyezendő cselekvőképtelent degradál. Ezzel manipulál a hatalmi média , amely soha sem hivatás, inkább pancser oknyomozással álcázott ügynökösdi, de felelőtlenül az "új nép, másfajta raj"(idézet József. Attila.) bálványait kelti életre, akik a központi vezérlés uniformizált robotjaiként, vagy misztifikált UFO-ként:(egyéniség nélküli, idegen, tárgyiasultként) bántó lélektelenségükkel vonják meg az igaz szót, tiszta magyar beszéd táplálékát tőlünk. A protekcionizmus jelképes koncepciós vádlottjaiként sorakoznak a szóbanforgó cikk nemzeti lelkiismereti tanúi, akik az államilag semmilyen támogatást nem élvező Első Székely Magyar Világtalálkozó résztvevői voltak, sőt elsőrendű vádlottként a Független Városi SZövetség Magyar Egyesület és vezetője, akiknek köszönhető úgymond a Székely Magyar Világtalálkozó Zárónyilatkozatának érdemi radikalizálása.
   Igazságalapon a FVSZME kiegészítései és társadalmi vitája konkretizálta a székelyek népként való önmeghatározását, valamint magyar nemzetünk által kinyilvánítottan is elismert szerves tagi státuszát,a nemzetközi jogközösség előtt való jogalanyi felvállalásának előterjesztési indítványát,a kultúrális genocídium (lelki sérelmet okozó népirtás nemzetközi jogi tényállásának kimondását),és az állampolgárság kérdésének mélyrehatóbb tisztázását amelyből alapelemként, akkor a honlevelesítés látott napvilágot a Nyilatkozatban. Ma már tudjuk,hogy eredményeink ,mint gyümölcsök megérését lehetetlen megállítani.
   Örökre hiteles és megcáfolhatatlan tisztasággal létezik maga a tény, hogy fent ragyognak a dombon az életfák, fenyegetően szép és egyedülálló szakralitású emlékműveink, székely néplélekőrző kapucsodáink. Amennyiben fenti valós tények tükrében megengedhető ama becsületsértő következtetés gesztusát fókuszba állítani, hogy mindez az egyéni és kollektív életmű fél évtizede a szegedi,szocialista polgármester ,vagy más politikai tömbök státuszprotokolljátépítgette, az média-szakmai, nemzeti, emberi szégyent jelent.
Világosan látható a FVSZME nemzeti képviseletétől az összes pártpolitikai oldalról történő gyakorlati támogatás tárgyában észlelt elhatárolódás.

Csak annyit engedjen meg a világ,hogy megüzenjük:

Van Szegeden néhány Utolsó Honvéd,mint a világháborúban,

örökre ott, a hóban,

- itthon a hóvirág.

Ferenczi Zsuzsánna

 

Rovatok: 
Egyéb
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1