Navigáció

Akkreditált Képzés

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Impresszum

Gyöngyösi Zsuzsa
elnök, főszerkesztő
Konzili Edit
főszerkesztő-helyettes

Polonkai Attila
weboldal technikai karbantartó

Rovatvezetők:

Frigyesy Ágnes 
  Erdély
Albert Barbara
  sport
Gyöngyösi Zsuzsanna
  Délvidék, életmód, lapszél
Lengyel János
Szemere Judit

  Kárpátalja
Dr. Virág Ildikó
  egészség

Fotó:
Pusztai Sándor


Kapcsolat:

   Elnök - Főszerkesztő:
elnok@fusz.hu
   Elnökség:
fuszelnokseg@gmail.com
   Weboldal működés:
polonkaiattila@fusz.hu

Jelenlegi hely

Jegyzőkönyv 2017.03.05.

J E G Y Z Ő K Ö N Y

Készült:    A Független Újságírók Szövetségének Küldöttgyűléséről
Helyszín:  Budapest, Semmelweis u 1-3. .
Időpont:   2017. március 5. vasárnap. délelőtt  10,00 óra

Jelen vannak: a FÚSZ küldöttei, jelenléti ív szerint
Meghívott vendégek
 

Lezsákné Gyöngyösi Zsuzsanna elnök köszönti a megjelent küldötteket, és a meghívott vendégeket. A Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a küldöttgyűlés határozatképes, mivel a küldöttek több, mint ötven százaléka jelen van.  

Napirendi pontok:

1./ A  Küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása:  Levezető elnök, jegyzőkönyv vezető, hitelesítők szavazatszámláló bizottsági tagok)
2./ A meglévő Alapszabály hatályon kívül helyezése és új Alapszabály elfogadása 
3./ Az Elnök és az elnökségi tagok beszámolója vállalt és végzett feladataikról
4./ Etikai Bizottság beszámolója és annak elfogadása
5./ Elszámoló Bizottság beszámolója és annak elfogadása
6./ Éves költségvetés elfogadása
7./ SZMSZ elfogadása
8./ Az Alapszabályban rögzítetteknek megfelelően, az ülésekről rendszeresen hiányzó, valamint az   egyesület munkájában részt nem vevő elnökségi tagok helyett új elnökségi tagok megválasztása – előzetes jelölések alapján
9./ Együttműködés a Magyarok Világszövetségével és a Szent László Akadémiával
10./ Egyebek
 

1./ A  Küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása:  Levezető elnök, jegyzőkönyv vezető, hitelesítők, szavazatszámláló bizottsági tagok

  Lezsákné Gyöngyösi Zsuzsanna megállapítja, hogy a küldöttgyűlés HATÁROZATKÉPES, mivel a küldöttek 70 %-a a gyűlésen megjelent. (Jelenléti ív csatolva.) Kéri a megjelenteket, hogy a meghirdetett napirendi pontokat fogadják el, és az első napirendi pontnak megfelelően levezető elnök, jegyzőkönyv vezető, két hitelesítő, valamint három fő szavazat számláló bizottsági tag személyére tegyenek javaslatot. 

A Küldöttek nyílt, egyhangú szavazással – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadják a napirendi pontokat.
Levezető elnöknek:                                      Tőke Pétert
Jegyzőkönyv vezetőnek:                              Kubinyiné Iglai Gabriellát
Hitelesítőnek:                                               Szilágyi Jánost és Tóth Jánosnét

Szavazatszámláló bizottsági tagoknak: Kolláth Editet, Buncsik Mariannt, és Lőrincz Irént  egyhangú, nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a küldöttgyűlés megválasztja.

2./ A meglévő Alapszabály hatályon kívül helyezése és új Alapszabály elfogadása 
Az Alapszabály legfontosabb változásai:  a kilenc fős elnökség 7 főre való csökkentése, valamint a Tanácsadó Testület megszüntetése.

 1/2017.(III.5.)sz.határozat: A 2017.március 5-én megtartott Küldöttgyűlésen a Független Újságírók Szövetségének küldöttei az ezen időpontig érvényben lévő Alapszabályt hatályon kívül helyezik. Egyúttal a Törvényszék által előírtaknak megfelelően, a tagság és a küldöttek által megvitatott, és kiegészített új Alapszabályt  a Küldöttgyűlés 21 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással elfogadta. Az új Alapszabály 2017. március 05-től érvényes.  

3./ Az Elnök és az elnökségi tagok beszámolója vállalt és végzett feladataikról
Lezsákné elmondja, hogy a Független Újságírók Szövetsége december 29-én volt 20 éve,hogy megalakult, az akkor törvényeknek megfelelően 14 alapító taggal.  A két évtized alatt sikerült az eszmeiségét, és pártatlanságát megőrizni. Első perctől felvállalta a nemzeti elkötelezettséget, a jobboldaliságot, de nem függ semmilyen párttól, a függetlenségét igyekezett megtartani.
A 20 év alatt több, mint 200 felvidéki, erdélyi, kárpátaljai, illetve távolabbi országból is jelentkező újságíró hallgatója volt a FÚSZ-nak, akik tandíjat nem fizettek, segítve ezzel őket.

Minden taggal bizalmas jó kapcsolatot ápol. Az újságíró szövetség az Alapszabályban meghatározott célok alapján működik. Úgy érzi, sikerült vállalt feladataikat teljesíteni annak ellenére,. A munkákban Dr.Gyüre Csabára, Dr,.Nagy Attilára számíthat az elnökségből leginkább, illetve Blank Juditra és Lengyel Jánosra. Köszönetet mond Dr.Horváth Gyulának, Tóth Jánosnak, Albert Barbarának és szüleinek az anyagi támogatásért.

Az anyagiakat illetően nehéz helyzetben van a FÚSZ. A bevételek csökkentek, a kiadások nőttek. Jobban spórolni nem lehet. 400 ezer forintnyi számlát a családja segítségével. (Ezek a közüzemi számlák. ) 

 A jövőre nézve reményt ad, hogy Együttműködési megállapodást kötött a Magyarok Világszövetségével és a Szent László Akadémiával, hogy közösen indítják az újságíró iskolát, ennek kidolgozására a küldöttgyűlést követően kerül sor. Ezen kívül különböző programokat szeretnének az MVSZ-szel együttműködve rendezni, amelyek anyagi segítséget is jelenthetnek a FÚSZ-nak.

Az idén is több, mint 20 könyvet készített el a Magyarerő honlapon publikálók verseiből, egyéb írásaikból. Ezekből a könyvekből juttatott el a FÚSZ által patronált iskolának, valamint  Kárpátaljára és Erdélybe

Megjegyzi, hogy az előző küldöttgyűléseken többen is ajánlottak fel könyveket,. Rozmis Barbara nagyon sok könyvet ajhándékozott, de várja a felajánlott könyveket a többi elnökségi tagtól és tagtárstól is. (Beszámoló mellékelve.) 

2/2017.III.5. számú határozat: A Független Újságírók Szövetségének Küldöttgyűlése az Elnök beszámolóját  nyílt szavazással, 20 igen szavazattal, 1 tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta,.

 4./ Etikai Bizottság beszámolója és annak elfogadása

 Az Etikai Bizottság beszámolója szerint az elmúlt években semmilyen etikai ügy nem volt. Ugyanakkor elmarasztalja az elnökség tagjait az elnökségi munkákat illető passzivitásuk miatt. 

3/2017/III.5.számú.határozat:  A Független Újságírók Szövetségének Küldöttgyűlése az Etikai Bizottság beszámolóját  nyílt szavazással, 21 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta. 

5./ Elszámoló Bizottság beszámolója és annak elfogadása

Az Elszámoló Bizottság beszámolója szerint a FÚSZ 2016-os évi bevétele  alig volt több 2.5 millió forintnál. A bevételek a tagdíjból, az év elején még működő újságíró iskola tandíjából néhány tag támogatásából, és egy kevés összegű pályázati pénzből állt. A kiadások hasonlóan alakultak az előző évihez: tárhely, domin, könyvelő tiszteletdíja, nyomtató vásárlása, postaköltség, közüzemi díjak, telefon költsége, irodaszer, nyomtatványok, kitüntetéssel kapcsolatos kiadások, útiköltség tételekből állnak. A bevétel és a kiadás gyakorlatilag egyforma összegű. 

Hozzászólás:  Tőke Péter: Működik egy Független Újságírók Alapítványa, amely hatalmas összegeket kap a Soros Alapítványtól. Ehhez az alapítványhoz a FÚSZ-nak semmi köze nincsen. El kell határolódni tőlük, mert sokan a név hasonlósága miatt összemossák ezt az Alapítvány a Független Újságírók Szövetségével, holott a kettőnek semmi köze nincsen egymáshoz.  
(Beszámoló mellékelve.)
 

4/2017.III.5.számú határozat: A Független Újságírók Szövetségének Küldöttgyűlése az Etikai Bizottság beszámolóját  nyílt szavazással, 21 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta. 

6./ Éves költségvetés elfogadása

Az MVSZ-szel kötött együttműködési megállapodás reményt ad arra, hogy a közösen indított újságíró iskola, valamint az egyéb közös rendezvények  anyagi segítséget is jelentenek a FÚSZ-nak.
A tervezett költségvetés bevétele tartalmazza a tagdíjakat, pályázat útján tervezett összeget. A rendezvényekből befolyt tervezett bevételeket.
A költségvetési tervezetben külön tételként szerepel az elnök munkabérére benyújtott pályázati összeg. Ezt mindenképpen elő kell teremteni, mert a nyugdíja veszélyben forog,. Mivel rokkantsági ellátásban részesül  a jelenlegi törvények betartásával kell munkabérét megállapítani. Rá vonatkozva: a keresetkorlát összeghatára a garantált bérminimum másfélszeresével egyezik meg,mely 2015-ben 122.000 forint másfélszeresét jelenti, vagyis 183.000,- Ft-ot. A három hónapos szigorú kitétel itt is fenn áll. (Ha valaki nem rendszeresen, hanem egy-két hónap kihagyással keres a rokkantsági ellátás mellett a minimálbérnél másfélszer magasabb összeget, vagy annál többet,akkor az ő rokkantsági ellátása nem szűnik meg.
 

5/2017.III.5. számú.határozat: A költségvetési tervezetet – benne az elnök munkabérével kapcsolatos pályázat benyújtását,illetve az elnök munkabérének előteremtését – a Küldöttgyűlés  19 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta. 

7./ SZMSZ elfogadása

A Független Újságírók Szövetségének Alapszabálya tartalmazza mindazon kérdéseket, amelyek  az SZMSZ-ben benne foglaltatnak, ezért a Küldöttgyűlés az SZMSZ elfogadásának kérdésében nem szavazott. 

8./ Új elnökségi tagok választása (Az Alapszabályban rögzítetteknek megfelelően, az ülésekről rendszeresen hiányzó, valamint az egyesület munkájában részt nem vevő elnökségi tagok helyett új elnökségi tagok megválasztása – előzetes jelölések alapján) 

A kilenc fős elnökségi tag közül Dr.Békefy Lajos, Rományuk Renáta és Pusztai Sándor egyéb elfoglaltságaik miatt lemondtak elnökségi tisztségükről. Zetényi Csukás Ferenc pedig nem vett részt az elnökség ülésein. Lezsákné ismerteti az Alapszabály elnökségi tagokra vonatkozó részét: „…aki három alkalommal az Elnökség ülésén előzetes bejelentés nélkül nem jelenik meg, tisztsége automatikusan megszűnik. Helyére a tisztújításkor legtöbb szavazatot kapott tag kerül.”  Minden ülés előtt kiküldött meghívóban erre felhívta a figyelmet.

Az új Alapszabály szerint 9 főről 7 főre csökkent az elnökség tagjainak létszáma, így kettő elnökségi tagok kell választani.  .  

Beérkezett javaslatok elnökségi tagságra:  Kutasi László, (24), Minda Zoltán (24)   

Lezsákné Gyöngyösi Zsuzsanna elmondja, hogy szeretne olyan elnökségi tagokat, akik elkötelezettek a FÚSZ felé, akik nem csak elvállalják a tisztséget, de tenni is akarnak. A két javasolt személyt régóta ismeri, ő maga is javasolja az elnökségbe mindkét személyt.

Egyúttal felkéri mindkét javasolt személyt, hogy néhány szót mondjanak magukról.

Minda Zoltán: Sok egyéb mellett, a rendszerváltást követően napi szinten foglalkozik az elhallgatott, elképesztő módon meghamisított  ingatlan-nyilvántartásokkal. 

Kutasi László: Rendezvény szervezéssel foglalkozik, ez ügyben szeretne tenni az újságíró szövetségért is. Reméli, hogy a jó együttműködéssel anyagilag meg tud erősödni a FÚSZ. 

Tőke Péter levezető elnök megállapítja, hogy az elnökségi tagságra más személyek nem lettek jelölve.

Szavazás eredménye: 

6/20173.III.5. számú határozat:  A Független Újságírók Szövetségének új elnökségi tagjai: Minda Zoltán:  19 igen,  Kutasi László: 19 igen szavazattal, 2 szavazat érvénytelen. 

9./ Együttműködés a Magyarok Világszövetségével és a Szent László Akadémiával

Lezsákné Gyöngyösi Zsuzsanna elmondja, hogy a Magyarok Világszövetségével, valamint a Szent László Akadémiával együttműködési  megállapodást kötött,amely rendkívül nagy örömmel tölti el, mert az együttműködés mindhárom fél részére gyümölcsöző lehet. 

Dr,Drábik János: Tájékoztatást ad a Trianion Társaság munkájáról, tevékenységéről, vállalt feladatairól, amelyek megoldásában számít a FÚSZ tagjaira is. Aláírásgyűjtésbe kell kezdeni, hogy az állampolgárok akarják-e, hogy felülvizsgálják TRIANON-t? 

10./ Egyebek 

Kléger Róbert fotós: Új belépő tagja az újságíró szövetségben. Örömmel vesz részt a Küldöttgyűlésen – egyenlőre mint vendég, de tagként segíteni szeretné munkájával a FÚSZ-t. 

Lezsákné Gyöngyösi Zsuzsanna: Egy tragikus hírről is szeretne beszámolni: Nagyon kedves tagját veszítette el az újságíró szövetség. Paulius Normantas 18 éve volt tagja a FÚSZ-nak, Nemzeti Újságírósért kitüntetésben is részesült. Emellett a Magyar Köztársaság Érdemérem Lovagkeresztjét is megkapta egyéb  más nívós kitüntetések mellett,

Szomorúan meséli el, hogy kedves tagjuk a mai napig élne, ha a szörnyű kórházi helyzet miatt nem kap vérmérgezést. Pauliusz nem csak FÚSZ tag volt, de személyes jó barátja, és közvetlen szomszédja is.. Annyira megrázta a haláleset, hogy az esetet mindenképpen nyilvánosságra fogja hozni. Eddig kegyeleti okok miatt nem tette meg. Szerette volna megvárni a temetést, amely a napokban zajlott le.

A temetésen Dr.Nagy Attilával vettek részt. Köszönet Attilának azért, hogy Rá mindig lehet számítani. 

Dr.Drábik János: Rendívül jó kapcsolatot ápol a Civil Multimédia TV-vel. Javasolja, hogy a FÚSZ tagtoborzást kezdjen, mert szükség van a civil szervezetek összefogására.  Készíteni kell egy 2 x 40 perces műsort, amit a CMTV lead.  Sok civil szervezet van Magyarországon, de hatékony működés pénz nélkül nincs.  

Lezsákné Gyöngyösi Zsuzsa:  A FÚSZ tagságának tevékenységeit áttekintve, összeállított egy tervezetet, -névvel, címmel, elérhetőségekkel, - hogy ki-milyen munkát tudna végezni az említett CMM-TV-nél. Felvette a kapcsolatot Juhász Zoltánnal, több ízben találkoztak is, de  nem érzékelte. Úgy tűnt, jó lesz az együttműködés, de aztán minden leállt. Nem érzi, hogy  hogy szükség lett volna az általa javasolt szakemberekre Inkább az a véleménye, hogy a CMM-nek a tagdíj- fizetések miatt kellenek az emberek. 

Bartis Ilona: Nagyon régen tagja a FÚSZ-nak, de az együttműködéshez több kell. Nem jól működik a kommunikáció a tagok között. Többet kellene találkozniuk egymással. 

Lezsákné Gyöngyösi Zsuzsa: Mindent megtesz annak érdekében, hogy a tagság megismerje egymást. A Magyarerő honlap a legszebb dolog az életében, mert ott naponta „találkoznak” egymással a tagok. Írásaikon keresztül, vagy chat beszélgetésekkel, és olyan csodálatos légkör van a honlapon, amit mindenki megirigyelhet. Ezen kívül találkozókat szervez, vagy éppen Erdélyi utat, amelyre most is lehet jelentkezni. 

Minda Zoltán: A bíróságokra, parlamentbe mint FÚSZ tag, nincs joga bejutni.

Lezsákné Gyöngyösi Zsuzsanna: Korábban négy állandó belépőt is adtak a FÚSZ-nak. A FIDESZ kormányzása alatt ezeket már nem kapták meg,pedig több ízben, és időben kérte azokat. 

Tarczi István: Semmis a párizsi szerződés.
A FÚSZ igazolványával ő bejut a bíróságokra, és egyéb helyekre is.  

Időközben megérkezik Patrubány Miklós úr, a Magyarok Világszövetségének elnöke, aki szeretettel köszönti a Küldöttgyűlés résztvevőit. 
Egyéb hozzászólások nem érkeztek,ezért a Küldöttgyűlés zárásaként Lezsákné Gyöngyösi Zsuzsanna átadja a Nemzeti Újságírásért kitüntetéseket azoknak a tagoknak, akik hosszú ideje hűségesek az újságíró szövetséghez.

Bronz fokozatú kitüntetésben részesült az, aki 10 éve, ezüst kitüntetésben részesült, aki 15 éve, és arany kitüntetésben részesült, aki 20 éve tagja a FÚSZ-nak. 

Patrubány Miklós: Gratulál a kitüntetetteknek. Elmondja, hogy az MVSZ különös jogállású szervezet. 1929-ben hívták életre. Négy évenként ülésezik a Magyarok Világkongresszusa. Szeretnék helyreállítani a jogfolytonos alkotmányt. Jó munkát, sok sikert kívánt í FÚSZ-nak.

Lezsákné Gyöngyösi Zsuzsanna:  Megköszöni a Küldöttgyűlés tagjainak és a meghívott vendégek részvételét. 

Budapest, 2017. március 05. 

A jegyzőkönyvet vezette:   Kubinyiné Iglai Gabriella 

Elnök:   Lezsákné Gyöngyösi Zsuzsanna                                   Levezető elnök:   Tőke Péter                         

Hitelesítő:    Szilágyi János                                                                                            Hitelesítő:    Tóth Jánosné

Rovatok: 
Hivatalos közlemények
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1